Mandat

Mandat for ekspertgruppe om betydningen av barnehage, skole og SFO for sosial utjevning og sosial mobilitet

Bakgrunn

Regjeringen har som mål at alle barn skal ha like muligheter til å utvikle seg, lære og oppleve mestring i et inkluderende fellesskap, uavhengig av hvor de bor og uavhengig av sosial, kulturell og språklig bakgrunn, kjønn og kognitive og fysiske forskjeller. Barnehage, skole og SFO er sentrale arenaer i arbeidet for å gi barn og unge likeverdige muligheter. Selv om norsk barnehage, skole og SFO er velfungerende i internasjonal målestokk, er regjeringens ambisjon at langt flere enn i dag oppnår et vitnemål eller fag- eller svennebrev etter endt skoleløp. Barn og unge som har foreldre med kort skolegang, lav inntekt og svak tilknytning til arbeidslivet har oftere svakere skoleprestasjoner enn andre og lavere sannsynlighet for å gjennomføre utdanningsløpet. Barna med tiltak fra barnevernet er også en gruppe som har lavere karakterer i grunnskolen og lavere gjennomføring. Dette fører igjen til lavere deltakelse i arbeidslivet, økte kostnader for samfunnet og større forskjeller i samfunnet. Dette kan tyde på at utdanningssystemet i for liten grad er tilpasset barn og unge fra familier som har ett eller flere av disse kjennetegnene. Det er alvorlig for den enkeltes mulighet til å skape gode liv for seg og sine, og det utgjør et stort tap for arbeidslivet og samfunnet. Ulikhet i utdanningsløpet er også nært forbundet med ulikhet senere i livet og kan derfor føre til mangelfull integrering og inkludering, manglende tillit og økt risiko for konflikt og polarisering.

Den økonomiske ulikheten er økende, arbeidslivets krav til formell kompetanse blir større, og demografiske endringer skaper økt behov for arbeidskraft. Utdanning bidrar til høyere deltakelse i samfunns- og arbeidsliv, og utdanning er derfor en nøkkel til å løse utfordringene samfunnet står foran. Det er et mål for regjeringen at utdanningssystemet i større grad enn i dag bidrar til å redusere forskjeller mellom grupper i samfunnet (sosial utjevning) og øke den enkeltes mulighet til å forbedre sin sosioøkonomiske situasjon (sosial mobilitet). Vi går inn i en tid med flere eldre og færre yrkesaktive, samtidig som det økonomiske handlingsrommet er begrenset. Hva er de mest effektive systemendringene og tiltakene for at utdanningssystemet kan bidra til økt sosial utjevning og mobilitet?

Ekspertgruppens formål

Ekspertgruppen skal både gi en oversikt over kunnskapen på området og vurderinger av hvilke endringer som bør gjøres i utdanningssystemet for å redusere sosiale forskjeller, øke sosial mobilitet og bidra til at flere gjennomfører utdanningsløpet med et kompetansebevis som kvalifiserer til et arbeidsmarked i endring.

Ekspertgruppen skal oppsummere og gi en oversiktlig og helhetlig fremstilling av kunnskapen som finnes om barnehagens, skolens og SFOs betydning for sosial utjevning og mobilitet. Ekspertgruppen skal også vurdere hva det eventuelt mangler kunnskap om på området. Ekspertgruppen kan trekke på internasjonal forskning, men bør legge vekt på å vurdere relevansen og overførbarheten til norske forhold.

Basert på kunnskapsgrunnlaget skal ekspertgruppen gi anbefalinger om hva som skal til for at utdanningssystemet skal virke mer sosialt utjevnende enn i dag og bidra til sosial mobilitet for flere. Dette inkluderer en helhetlig vurdering av den statlige og kommunale ressursbruken i hele utdanningssektoren. Ekspertgruppens anbefalinger skal i hovedsak rette seg mot hvordan barnehagen og de tidlige skoleårene, inkludert SFO, kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller og øke den sosiale mobiliteten. Samtidig ønsker regjeringen råd som kan ha raskt effekt på fullføring og kvalifisering fra videregående opplæring.

Aktuelle problemstillinger

Ekspertgruppen skal vurdere om det også er andre problemstillinger og tema som bør være del av arbeidet. Ekspertgruppen skal ta opp spørsmål om tolkning eller avgrensing av mandatet med Kunnskapsdepartementet.

Ekspertgruppen må redegjøre for økonomiske og administrative konsekvenser av de tiltakene den foreslår. Ekspertgruppen må utforme ett eller flere forslag innenfor dagens ressursrammer.

Ekspertgruppens leveranser

Ekspertgruppen skal innen om lag ett år, etter nærmere avtale med departementet, levere en rapport til Kunnskapsdepartementet med en kunnskapsoppsummering og anbefalinger om tiltak.

Samarbeid

Regjeringen har satt ned en ekspertgruppe om barn i fattige familier. Ekspertgruppen for sosial utjevning i barnehage, skole og SFO skal ha dialog med denne gruppen og avklare grenseflater. Det samme gjelder eventuelle andre relevante utredningsarbeider.