Da er ekspertgruppen i gang med sitt arbeid

Torsdag 22.juni hadde ekspertgruppen om betydningen av barnehage, skole og SFO for sosial utjevning og sosial mobilitet siste møte før sommerferien. Ekspertgruppen skal både gi en oversikt over kunnskapen på området og vurderinger av hvilke endringer som bør gjøres i utdanningssystemet for å redusere sosiale forskjeller, øke sosial mobilitet og bidra til at flere gjennomfører utdanningsløpet med et kompetansebevis som kvalifiserer til et arbeidsmarked i endring.

Vi startet arbeidet med et første møte 22.mars og er allerede godt i gang med å få en struktur på rapporten og gå i dybden på kunnskapsoppsummeringen. 

På møte 22.juni la alle medlemmene i ekspertgruppen fram oppdateringer på hva de har jobbet med. De ulike medlemmene jobber med viktige bidrag innen sine spesialfelt. Vi hadde også invitert Thomas Nordahl, Professor ved Høyskolen i Innlandet til å holde innlegg om forskning han har gjort på ulikhet i skoler i Innlandet og en oppsummering av konklusjonene fra en rapport i 2018 fra «Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging» som han ledet.

Utvalget er opptatt av å ha en åpen arbeidsform og innspill kan sendes til: sosialulikhetogutdanning@kd.dep.no